ប្អូនស្រីម្នាក់ អង្វរលោក អ៊ឹម ជីវ៉ា ដែលម្ដាយខ្លួនកំពុងសង្រ្គោះបន្ទាន់ផ្នែកបេះដូង ខ្វះខាតថវិកា…

0

យោងតាមទំព័រហ្វេសប៊ុក លោក អ៊ឹម ជីវ៉ា បានសរសេរឲ្យដឹងថា៖ សារមួយផ្ញើមកបងជួយខ្ញុំផង បងម្តាយខ្ញុំកំពុងសង្រ្គោះបន្ទាន់ផ្នែកបេះដូង 😭សារមួយទៀតបងជួយខ្ញុំផងបង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្តាយខ្ញុំសង្រ្គោះបន្ទាន់ដោយសារជំងឺមហារីក 😭 សារពីក្នុងថ្ងៃតែមួយ ! ឃើញសារអ្នកសិល្បៈគ្នាឯង

ផ្ញើមក ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់និងអាណិតពួកគាត់ណាស់ 😭! ធ្វើម៉េចបងប្អូនក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានទេ ខ្ញុំក៏អត់មានលុយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនិង ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានត្រឹមបង្ហោះអោយសប្បុរសជនគេ

បានឃើញតែប៉ុណ្ណោះ បើសប្បុរសជនណាគាត់អាណិតគាត់ជួយ ខ្ញុំក៏យកលុយគេទៅជួយទៅ តែបើពួកគាត់មិនឃើញ ខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរ ព្រោះលុយហោប៉ៅគេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើបងមានលុយច្រើនបងទៅជួយប្អូនភ្លាមៗហើយ ធ្វើម៉េចរាល់ថ្ងែនេះជីវភាពបងក៏មិនសូវធូធាដែរ ។

ពេលខ្លះឃើញគេអាណិតពេកចង់ឆាតទៅបងៗឧកញ៉ាឯកឧត្តមលោកជំទាវដែរ តែខ្ញុំខ្លាចចិត្តពួកគាត់ណាស់ ! ណាមួយពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនចង់លឺពាក្យថា តិចជួយគេនិងជាមុខរបរអាជីវកម្មទៅ ! តែធាតុពិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកដឹង

ចរិកខ្ញុំគេនិងស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាអ្វីជាបុណ្យអ្វីជាបាប ! អំពើល្អគឺស្ថិតនៅលើចិត្តយើង! ពេលខ្លះខ្ញុំខំធ្វើបុណ្យក៏ត្រូវបានរងពាក្យមើលងាយមកវិញដែរ ។ ប្អូនអ្នកសិល្បៈទាំងពីរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលប្អូនស្រីមួយមានម្តាយមាន

ជំងឺបេះដូងសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងប្អូនប្រុសមួយមានម្តាយមានជំងឺ មហារីកធ្ងន់ធ្ងរកំពុងសង្រ្គោះបន្ទាន់ដូចគ្នា ! ល្ងាចនេះបងនិងទៅសួសុខទុក្ខផ្តល់កម្លាំងទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗ ! ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមប្អូនៗកុំអស់សង្ឃឹម ត្រូវតាំងចិត្តអោយរឹងមាំ ។ ដោយក្តីអាណិតស្រលាញ់ពីបង អុឹម ជីវ៉ារុងរឿង៕