លោកស្រី ទ្រី ដាណា បានកោតសរសើរ មិនដាច់ពីមាត់ ពីប្អូនស្រីដើរបេះបន្លែ ដកព្រលិត ត្រកួនលក់ ដើម្បីជីវិតនិងបង្រៀនពួកគាត់ឲ្យចេះ…

0

នៅមុននេះបន្តិច លោកស្រី ទ្រី​ ដាណា និងស្វាមី បានជួបជាមួយប្អូនស្រី ដែលមានជីវិតតស៊ូ លំបាក មិនខ្លាចនឿយហត់ ស៊ូទ្រាំ ដើរបេះបន្លែ ដកព្រលិត ត្រកួនលក់ ដើម្បីជីវិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖

អ្វីដែលបងពេញចិត្ត គឺការតស៊ូ ភាពស្លូតត្រង់ ដែលប្អូនៗមាន ការ៉ាកេត ទោះប្អូនគ្មានធនធាន គ្មានសូម្បីទូរសព្ទប្រើ តែប្អូនធ្វើឱ្យគេសើចសប្បាយ ធ្វើឱ្យគេយល់ថា ជីវិតពេលខ្លះស្រស់បំព្រងណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មិនមែនដោយសារ

មានក្រទេ គឺដោយសារការទទួលយកនូវអ្វីដែលខ្លួនឯងមាន គាត់បេះព្រលិត ត្រកួនលក់ ដើម្បីជីវិត មិនខ្លាចគេមើលងាយ ហ៊ានទទួលយកការពិត។ សំណាងហើយ ដែលមានមិត្តភក្តិគាត់ ថតបង្ហោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបអាចដឹងពី

ជីវិតតស៊ូរបស់គាត់បែបនេះ។ ឥឡូវនាងខ្ញុំ និងស្វាមី សម្រេចចិត្តផ្ដល់ជាមុខរបរមួយដល់ពួកគាត់ បង្រៀនគាត់ ឱ្យចេះងើបពីភាពលំបាក ចេះកែប្រែជីវិត។ នេះជារបរមួយ ដែលត្រូវនឹងចំណូលចិត្តពួកគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើមទុន

សរុប ១៥០០ដុល្លារ និងសោហ៊ុយម្នាក់ ២០០ដុល្លារ ទូរសព្ទម្នាក់មួយគ្រឿង។ ចំណែកការ៉ាកេត ដែលមានការតស៊ូ សុំតែកង់មួយដើម្បីដឹកបន្លែលក់ នាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តផ្ដល់ជូនម៉ូតូមួយគ្រឿង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រាប់មុខរបរថ្មីនេះ។

ដឹងថាពួកគាត់ក៏មិនចង់ធ្វើអ្វីដែលខុសពីធម្មជាតិមកទេ តែគ្រប់យ៉ាងបានកំណត់មកចឹង មានតែទទួលយក ហើយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគាត់ធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អនាគតខ្លួនឯង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងខ្ញុំជួយបានប៉ុណ្ណឹង

ផ្ដល់សន្ទូច បង្ហាញស្រះទឹក ដែលមានត្រីស្រាប់ ចំណែករឿងបន្ត គឺប្អូនជាអ្នកធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯង ដើម្បីកែប្រែជីវិតឱ្យប្រសើរឡើង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖