មានតែ១លើលោក មិនគួរអោយជឿសោះ មានជំ ងឺ មហា រីកតាំងពីអាយុ 40 ឆ្នាំ តែស្ត្រីនេះនៅតែរស់នៅរហូតដល់អាយុ 106 ឆ្នាំ ដោយសារតែ….

0

Soong May-ling កើតនៅឆ្នាំ 1897 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស្លា ប់ នៅឆ្នាំ 2003 គាត់បានរស់នៅឆ្លងកាត់រហូតដល់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 3 សតវត្ស។ នៅឆ្នាំ 1949​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមាគមន៍សិល្បៈជាតិអាមេរិចបានបោះឆ្នោត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជ្រើសរើសនាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម 10​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាក់ដែលស្អាតបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីក៏ជាជនជាតិចិនដំបូងដែលនិយាយទៅកាន់សភាអាម៉េរិក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយសារព័ត៌មានអាមេរិកអស់រយៈពេល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​10 ឆ្នាំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សល្បីៗទាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 10 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅលើពិភពលោក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងអាចនិយាយភាសាចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​6 ជាមួយនឹងភាពថ្លៃថ្នូរ ស្អាត ឆ្លាត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែបលក្ខណៈសាមញ្ញរបស់ប្រជាជននៅភាគខាងកើត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នាងបានឆក់យកបេះដូងនៃប្រជាជនពិភពលោកសន្សឹមៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងមានអាយុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​40 ឆ្នាំ នាងមានជំ ងឺ មហា រីក សុដន់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលពេលនោះនាងបានជ្រើសរើស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការ វះ កា ត់ ដើម្បីយកវាចេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យឯកជន ជនជាតិអាមេរិករបស់នាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានណែនាំនាងឱ្យកែប្រែអាស៊ីដរបស់រាងកាយវិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច្នេះនាងចាប់ផ្តើមញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រូចឆ្មា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទុកអាស៊ីតស៊ីទ្រិចច្រើន ប៉ុន្តែអាស៊ីតស៊ីទ្រិចនៅក្នុងរាងកាយអាចប្តូរទាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រុងទៅជាកាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលដែលកាបូនឌីអុកស៊ីតបានគេចចេញពីរាងកាយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នោះកំហាប់អាស៊ីតបាត់។ ប៉ូតាស្យូម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងជាតិកាល់ស្យូមអ៊ីយ៉ុង

នៅក្នុងក្រូចឆ្មានឹងមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោហៈ។ អ៊ីយ៉ុងទាំងនេះអាចត្រូវបានផ្សំជាមួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតចំបង ដែលអាចបន្ថយជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាស៊ីតនៃទឹកនោ ម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូច្នេះវាត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានគេហៅថា “អាហារអាល់កាឡាំង” ។

នាង Soong May-ling អាយុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​40 ឆ្នាំបានចាប់ផ្តើមប្រើទឹកក្រូចដើម្បីលុបបំបាត់ជាតិពុល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សំអាតពោះវៀនដែលជាអ្វីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ករបស់នាងបានហៅថាកែប្រែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាថ៌កំបាំងរបស់នាង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺផឹកទឹកផ្លែឈើដែលធ្លាប់ស្គាល់៕