ចោរ នេះពិតគ្មាន ខ្លា ច សមត្ថកិច្ចមែន! នាំគ្នាជិះឡាន មកគាស់ផ្ទះដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ មិនលើកលែងសូម្បីតែព្រី ភ្លើ ង

0

មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយពីគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Sonita Sorn បានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹក បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពចោរចូល គា ស់ ផ្ទះយកឥវ៉ាន់ រើរុះ

រប៉ាត់រប៉ាយពេញផ្ទះតែម្ដង ហើយ ចោ រ នោះថែមទាំងមានរថយន្តទៅដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេបាន លួ ច នោះទៀតផង ។ យោងតាមខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះដោយគណនីខាងលើនេះបានឱ្យដឹងថា

ករណីគា ស់ ផ្ទះលួ ច អីវ៉ាន់ លើកនេះគឺជាលើ កទី២ហើយ តែលើកនេះទ្រ ង់ទ្រា យធំ ដោយសារតែ ចោ រ បានយ កឡា នមកដឹ ក ជ ញ្ជូ ន អី វ៉ា ន់ទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគ្មានខ្លា ច រអើ សមត្ថកិច្ច ឬម្ចាស់ផ្ទះដឹងនោះទេ ហើយអ្វីដែលបានធ្វើឱ្យម្ចាស់ផ្ទះហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺថា ការ លួ ច លើ កនេះគឺចោរបានប្រមូលយកសូម្បីតែព្រី ភ្លើ ង ក៏មិនបានទុកឱ្យដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លឹមសារដែលគណនីហ្វេសបុកខាងលើបានបង្ហោះមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា៖ «ទុកផ្ទះចោ លមិនបានទេ ផ្អើលបឹងកក់តែម្ដង បើលោក ចោរ គា ស់ផ្ទះទ្រង់ទ្រាយធំ លេ ង សុទ្ធតែបើកឡានទៅជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិតែម្ដង សូម្បីព្រី ភ្លើ ងក៏មិនលើកលែង»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕