មើលសឹងមិនស្គាល់ ពីមុនខុសពីឥឡូវ! សម្រស់តារាស្រីជាច្រើនដួង កាលចូលសិល្បៈដំបូងៗ ប្រែប្រួលខុសខ្លាំងពីឥឡូវ

0

តារាល្បីៗជាច្រើន តែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរ និងសម្រស់ប្រែប្រួលខុសពីការចូលដំបូង។ សម្រស់ខុសពីការចូលដំបូងនេះ មិនមែនខុស ឫប្រែប្រួលពីស្អាតទៅមិនស្អាតនោះឡើយ។

គឺមានតែកាន់តែស្អាតលើសពីការចូលដំបូង។ តារាចេះមើលថែខ្លួនឯងបានធ្វើឱ្យតារាជាច្រើនអាយុកាន់តែច្រើន ​សម្រស់កាន់តែស្អាតឡើង។

តួយ៉ាងដូចជាតារាៗល្បីស្រុកខ្មែរប៉ុន្មានដួងវិញ ​ត្រូវបានគេដឹងថាកាន់តែអាយុច្រើនកាន់តែស្អាត ​ចាញ់ចាំ ​ថែមទាំងមើលទៅក្មេងជាងវ័យទៅទៀត។ តោះៗ មកទស្សនារូបភាពតារាៗកាលពីមុនដូចខាងក្រោម ៖