តាំងពីរៀបការ រាល់ពេលរួ ម មេត្រីម្ដងៗ ប្ដីតែងទាញកន្សែងមកបិទភ្នែកខ្ញុំ ដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំលួ ច ទាញកន្សែងចេញ ខ្ញុំស្ទើរគាំ ង បេះដូង…!

0

មុននឹងរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យើងប្រាកដជាពេញចិត្តទៅលើគេហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែនៅតែមានករណីខ្លះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រៀបការដោយការមិនពេញចិត្តផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ដូចជាមានរឿងទាក់ទងនឹងប្ដីប្រពន្ធមួយគូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅពេលដែលរួមមេត្រីម្ដងៗ ខាងប្រុសតែងតែយកកន្លែងបិទរបស់ប្រពន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ប្រពន្ធឆ្ងល់ក៏សួរគេថាហេតុអ្វីធ្វើបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេក៏ឆ្លើយថា «មកពី​ភ្នែកអូនមុខគួអោយស្រលាញ់ពេកទើបអោយបិទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព្រោះគាត់រំភើបធ្វើអីមិនកើត»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធឮបែបនេះក៏មិនបានសប្បាយចិត្តដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយនឹងការសរសើរបស់គាត់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

រហូតដល់ថ្ងៃមួយខណៈដែលកំពុងរួមមេត្រីនឹងគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្ដីរបស់គាត់កំពុងធ្វើការសំរុកចូល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រពន្ធក៏បានលើកដៃទៅបើកភ្លើងនឹងទាញកន្សែងចេញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើអោយនាងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយទិដ្ធភាពដែលនៅខាងមុខ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺប្ដីរបស់នាងកំពុងសំរុកចូលបណ្ដើរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដៃរមួយចំហៀងទៀតកាន់រូបថតរបស់នារីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជាសង្សាចាស់របស់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលគាត់មិនអាចបំភ្លេចបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ប្រពន្ធ ស្ទើរគាំ ង បេះដូង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហេតុអ្វីទៅជាបែបនេះ ​​​​​​​​​គាត់ខំស្រលាញ់ប្ដីខ្លាំង ផ្ញើជីវិតទៅលើរូបគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែគាត់បែជាមិនយល់ពីគុណតម្លៃររបស់ខ្លួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយទុករូបនាងគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួស បេះដូងគាត់ប្រគល់អោយអ្នកចាស់​​​​​​​​​​​​​​ ស្មានមិនដល់សោះថាសូម្បីតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈដែលគាត់កំពុងរួមភេទជាមួយប្រពន្ធ ​​​​​​​​​​​​ក៏គាត់យករូបថតអ្នកចាស់មកមើលដែរ ​​​​​​​​​​​​​​។ ប្រពន្ធសួរខ្លួនឯងថា ​​​​​​​​​​​​​​«ហេតុអ្វីខ្ញុំកើតមកអាភ័ព្វស្វេហ៍បែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទឹកភ្នែកអើយហូរមកចុះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហូអោយលិចផែនដីនេះតែម្ដងទៅ»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕