ភ្ញា ក់ ផ្អើលដែល សុខៗស្រាប់តែបុរសជ ន ជាតិចិនម្នាក់ រ ត់ ចូលមកសុំឲ្យ​ ស ម ត្ថ កិ ច្ច វា យ ខ្នោះ ខ្លួនឯងទាំងយ ប់…

0

នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ០១ និង០០នាទី មានជ ន ស ង្ស័ យ បុរសជ ន ជាតិចិនម្នាក់បានមក សារ ភា ព នៅការិយាល័យ ន គរ បា ល ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ ក ម្រិ ត ស្រា ល នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន ន គរ បា ល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខេត្តព្រះសីហនុថា

នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោងប្រហែល ២០ និង៣០នាទីនៅអគារស្នាក់នៅមួយកន្លែង ជាន់ផ្ទាល់ដី បន្ទប់លេខ A108 ស្ថិតក្នុងភូមិ២ សង្កាត់៣ ក្រុង-ព្រះសីហនុ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈមាន

ជ ន រ ង គ្រោះ ជ ន ជាតិចិនម្នាក់ ភេ ទ ប្រុស ជ ន ជាតិចិន ជាអ្នកស្នាក់នៅអគារបុគ្គលិកជាមួយជ ន ស ង្ស័ យ កំពុងគេងនៅលើគ្រែ។ ជ ន ស ង្ស័ យ បានយក កាំ បិ ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចា ក់

ជ ន រ ង គ្រោះ បណ្តាល ឲ្យ ស្លា ប់ បន្ទាប់ពីទទួលពត៌មាន កម្លាំងជំនាញផែន ន គរ បាល ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ បាន ស ហ ការ ជាមួយ ក ម្លាំ ង ជំ នា ញ ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់៣ ចុះទៅទីតាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កើត ហេ តុ

នៅអគារស្នាក់នៅមួយកន្លែង ស្ថិតនៅភូមិ២ សង្កាត់៣ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ ជាលទ្ធផល ស ម ត្ថ កិ ច្ច យើ់ងបានឃើញ សា ក ស ព ជ ន រ ង គ្រោះ ស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក ALPHARD ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពណ៌ស បន្ទាប់មក ស ម ត្ថ កិ ច្ច បានធ្វើការ ឃា ត់ ខ្លួន

ជ ន ស ង្ស័ យ បុរស ជ ន ជាតិចិន មកកាន់ ស្ន ង ការ ដ្ឋាន ន គរ បាល ខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបន្ត និ តិ វិ ធី ។ ចំពោះទីតាំងកើត ហេ តុ ត្រូវបានប្រគល់ជូនការិយាល័យ ន គរ បាល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ ដើម្បីធ្វើការ ត្រួ ត ពិ និ ត្យ និងចា ប់ យក វត្ថុ តា ង ។

ចំពោះជ ន ស ង្ស័ យ ក ម្លាំ ង ជំ នា ញ ការិយាល័យ ន គរ បាល ព្រ ហ្ម ទ ណ្ឌ កម្រិតស្រាល នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន ន គរ បា ល ខេត្តព្រះសីហនុ កំពុង បន្ត នី តិ វិ ធី ៕ ប្រភព៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំបាទយ៉ានវុទ្ធីសូមគោរព និងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា