គួរបន្តគាំទ្រទេ? បញ្ហានេះដូចញយដងពេកហើយ! ដល់ពេលប្រជាជនខ្មែរ ប្រ តិ ក ម្ម ខ្លាំង បានខាងផលិតកម្មផលិតរឿង នាគ២ “Nakee2” ចេញមក…

0

បន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងរួចមក យើងទទួលបានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រ ទាមទារឲ្យមានការបកស្រាយពីខាងផលិតកម្មភាពយន្ដនៅប្រទេសថៃ។

មុននេះបន្តិច ផេកពោតផ្ទុះយើង បានទទួលការបកស្រាយបញ្ជាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុននាំចូលភាពយន្ដនៅកម្ពុជា ថា កំ ហុ ស នេះ គឺជា កំ ហុ ស របស់ក្រុមហ៊ុន Netflix ដោយផ្ទាល់ ដែលបានធ្វើ Poster ខុសដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ច្រលំថាជា ប្រាសាទភ្នំរូង។

ជាលទ្ធផល ខាង ក្រុមហ៊ុន Netflix បានធ្វើការកែសម្រួលដោយផ្លាស់ប្ដូរ និងលុបរូប Poster ខុស នោះចេញហើយ។ សូមបញ្ជាក់ថា កំ ហុ ស Poster នេះ គឺជាការទទួល ខុ ស ត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Netflix

ទាំងស្រុង ដោយពុំមានទាក់ទងនឹងផលិតកម្មថៃនោះទេ ព្រោះថារាល់ការទិញសិទ្ធិចាក់ផ្សាយ… Netflix តែងតែធ្វើ Poster បន្ថែមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ដើម្បីដាក់ប្រូម៉ូតរឿងនីមួយៗនោះ៕ ប្រភព៖ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖