គិតម៉េចលូវ? កាលស្រលាញ់គ្នាខ្លាំង អោយលុយស្រីសំណព្វចិត្ត ២លា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នដុល្លារអាមេរិក ដល់ពេលអស់ចិត្ត ទារលុយវិញ ហើយ…

0

អ្នកជំនួញជន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាតិសិង្ហបុរី លោក Toh Eng Tiah ដែលមានអាយុ ៥៥ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានកើតទុក្ខមិនសុខចិត្ត បានប្ដឹងស្រីកំណាន់ចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីទាមទារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លុយចំនួន ២លានដុល្លារអាមេរិក មកវិញ

ដោយបានអោយដឹងថា លុយនោះជាលុយអោយខ្ចី ត្រូវសង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនមែនលុយអោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យចាយដាច់នោះទេ ។​​ កាលដែលស្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លាញ់គ្នាខ្លាំង អ្នកជំនួញខាងលើនេះ

បានអោយលុយទៅស្រីសំណព្វចិត្តរបស់លោក ចំនួនដល់ទៅ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ២លា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នដុល្លារអាមេរិក ត្រឹមតែរយៈពេល ៣ខែប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះរឿងនេះដែរ មេធាវីរបស់លោក Toh

គឺលោក Anthony Lee បានចោទនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងថា «ចោរលួចលុយ» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ប៉ុន្តែចំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពោះរឿនេះ នាង Angelina Jiang ដែលជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនាង មានអាយុ ៣៣ឆ្នាំ

បានអោយដឹងថា លុយទាំងនោះគឺជាកាដូ ដែលលោក Toh​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្តល់សម្រាប់នាង ដោយមិន​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបញ្ជាក់ថាជាលុយខ្ចីឡើយ ។ នាងបានបើកបង្ហាញសារដែលនិយាយជាមួយលោក Toh ផងដែរ

ដោយលោក Toh បាននិយាយថា «មិនចាំបាច់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សងលុយនោះមកបងវិញទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បងនឹងឱ្យលុយអូន ២លានដុល្លារទុកជាកាដូ» ។ ចំពោះមេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធាវីរបស់ អ្នកនាង

Angelina Jiang លោក Mahesh Rai បាននិយាយថា លោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Toh កំពុងសម្តែងភាព «មិនស្មោះត្រង់» ដោយលេប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្តីទាំងអស់រប​ស់ខ្លួន និងព្យាយាមដណ្តើមលុយរបស់គាត់ត្រឡប់ទៅវិញ ៕