បើមិនចង់ ជា ប់ គុ ក និងអស់លុយលានទេ សូមកុំ ល្មើ ស ៣ប ម្រា ម នេះ ដែលដាក់ចេញប់ស្កាត់ការឆ្លង រា ល ដា ល នៃ ជំ ងឺ កូវីដ-១៩

0

ខណៈដែលកូវីដ១៩ ហាក់មិន ស្រាក ស្រា ន្ត ឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើអ្នក ឆ្ល ង ដល់ខ្ទង់មុឺននាក់ និងអ្នក ស្លា ប់ ដល់កើនរហូតដល់១១៤នាក់ផងដែរ។ ក្នុងវិធានការបិទខ្ទប់ ប្រជាជនជាច្រើនត្រូវនៅក្នុងផ្ទះ ដែលមានតែមន្ត្រីយាមការពារ និងចុះចែកអំណោយត្រូវបំពេញការងារជួយ ស ង្រ្គោះ ប្រជាជន។

អាជ្ញាធរ មានទាំងស្រួល ទាំងណែនាំអប់រំ ទាំងប្រើធម៌ក្ដៅ និងច្បាប់ផងដែរ ដើម្បីព្យាយការពារប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យបរវៀសជៀសឆ្ងាយពី​ ជំ ងឺ ដ៏ កា ច សា ហា វ មួយនេះ ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចនៅមិនយល់ និងថែមទាំង ល្មើ ស ច្បា ប់ ផងដែរ។

ដោយឡែកក្រសួងយុតិ្តធម៌ ក៏បានបង្ហាញជូនអំពី ប ទ ល្មើ ស នីមួយៗ ទាក់ទងនឹងការមិនគោរពវិធានការ ដើម្បី ទ ប់ ស្កា ត់ ការ ឆ្ល ង រាលដាលនៃ ជំ ងឺ កូវីដ-១៩ ៖

១- បទចម្លងដោយចេតនានូវ ជំ ងឺ កូវីដ-១៩ ដល់អ្នកដទៃ។ ២- បទមិនគោរពវិធានការរដ្ឋបាល។ ៣- បទរារាំងដល់ការអនុវត្តវិធានការ។

ក្រសួងយុតិ្តធម៌ នឹងបន្តបង្ហាញជូនអំពី ប ទ ល្មើ ស ផ្សេងទៀត ចំពោះការមិនគោរពវិធានការនានាដទៃទៀត ជាបន្តបន្ទាប់៕ កាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖