កុំស្អប់គ្នាអី! ក្មេងតូចចេញពីរៀន ផ្លូវទៅផ្ទះឆ្លៀតរើសកំប៉ុងតាមផ្លូវ ពេលដឹងការពិត រំជួលចិត្តអាណិតអាសូរខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​!

0

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការចែកចាយវីដេអូនៅលើបណ្តាញសង្គមដោយមានក្មេងស្រីម្នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានរើសកំប៉ុងជាច្រើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វីដេអូនេះអាចបញ្ជក់ថាប្អូនស្រីទើបតែចេញពីរៀនដើយឆ្លៀតរើសកំប៉ុនងដើម្បីយកទៅលក់ក្រាន់

បានលុយខ្លះដើម្បីរៀនសូត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលវីដេអូនេះផងដែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានប្រភពមកពីប្រទេសថៃ។ វីដេអូនេះពិតជាធ្វើអោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មនុស្សជាច្រើនមានការរំជួលចិត្តអាណិតអាសូរខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ភាពលំបាកនៃមនុស្សម្នាក់ៗគឺខុសគ្នាតែសំខាន់ត្រូវចេអត់ធ្មត់និងតស៊ូក្នុងជីវិតមួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

​​​​​​​​​​​​​​ដោយរូបភាពទាំងនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្តាញសង្កមហ្វេសប៊ុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្តា្សសង្គមមួយចំនួនមានការ អាណិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសរសើរលើកទឹកចិត្តដល់ប្អុនប្រុសថាកុំឲ្យចុះចាញ់នឹងជិវិត ជិវិតគឺជាការតស៊ូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តស៊ូគង់តែបានសម្រេច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម៖