ពួកខំណាស់ហើយ ដើម្បីតែការពារយើង តែពេលនេះ ក៏មានកងកម្លាំងការពារនៅតំបន់ក្រហមជាង ៨០ នាក់បានឆ្លងកូវីដ១៩​

0

បើយោងតាម លោក ឆាយ គឹម​ខឿន ជាអគ្គ​ស្នងការរង​នគរបាលជាតិ បានធ្វើការលើកឡើងថាពេលនេះមានកងកម្លាំងប្រដាប់អា វុ ធ ជាង​៨០​នាក់ ដែល​បាន​ឈរជើង​ប្រចាំការ​នៅ​តំបន់​ក្រហម បាន​ឆ្លង​កូ​វីដ១៩ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

​លោក អគ្គ​ស្នងការរង​នគរបាលជាតិ បានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះ កងកម្លាំងប្រដាប់អា វុ ធ ជាង​៨០​នាក់ដែលបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នោះ គឺពួកគាត់ប្រចាំការ​នៅ​តំបន់​ចំណុច​ច្រមុះជ្រូក ស្ទឹងមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្រោយការធ្វើតេសដឹងថាឆ្លង កងកម្លាំងប្រដាប់អា វុ ធ ជាង​៨០​នាក់នោះ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដឹកយកទៅព្យាបាលអស់ទៅ ហើយចំពោះការឆ្លងនេះលោកនៅមិនទាន់ដឹង​ពី​មូលហេតុ​នៃ​ការឆ្លង​ពិតប្រាកដ​នៅឡើយ​ទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕