ធ្លា យ មកអស់ ពីការផ្ញើរលុយរបស់លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ ទៅអោយតារាស្រីឈ្មោះ យូប៊ី

0

មុននេះបន្តិច មានការបញ្ចេញបង្ហាញពីការផ្ទេរប្រាក់របស់លោកឧកញ៉ា ហេង សៀ ទៅអោយតារាស្រីឈ្មោះ យូប៊ី ដែលមានឈ្មោះពិតថា មាន ពេជ្ជរីតា ដោយគណនីធានាគាររបស់លោកឧកញ៉ាមានឈ្មោះ Heng Sier និងរបស់តារាស្រីមានឈ្មោះ Mean Pechrita

ដោយសម្គាល់ច្បាស់លាស់ៗថា៖១ ទីមួយនៅថ្ងៃទី 21 ខែមីនា គណនី Heng Sier បានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 168$ ទៅឲ្យគណនី Mean Pechrita ដោយដាក់ជាកំណត់សម្គាល់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សំរាប់លាភសំណាងស្គាល់ហ៊ា២. ទីពីរនៅថ្ងៃទី2 ខែមេសា គណនី Heng Sier បានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 350$ ទៅឲ្យគណនី Mean Pechrita ដោយដាក់ជាកំណត់សម្គាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថា ថ្លៃពេទ្យYubi៣ ទីពីរនៅថ្ងៃទី13 ខែមេសា វេលាម៉ោង9 និង 40នាទី គណនី Heng Sier បានផ្ទេរទឹកប្រាក់ 168$ ឲ្យទៅគណនីខាងលើដដែល ដោយដាក់កំណត់

សម្គាល់ថា សម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរ Happy Khmer New Year៤./ ទីបីនៅថ្ងៃទី19 ខែមេសា គណនី Ho ng Sier បានផ្ទេរប្រាក់ចំនួន 111$ ឲ្យគណនីដដែលដោយដាក់

កំណត់សម្គាល់ថា ដោះទាល់ខូវីដ19 ។៥./ ទីប្រាំ ចំនួន 50 ដុល្លារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ចំនួន៣ដងខាងលើនេះបើសរុបជាទឹកប្រាក់មានចំនួន 847$ (ដុល្លារអាមេរិក)។

យ៉ាងណារឿងជម្លោះប្ដឹងគ្នានេះ ស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់មហាជន ជាពិសេសកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីមេធាវីការពារក្ដីរៀងៗខ្លួន ហើយយើងនឹងចាំមើលថា តើអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ក្ដី និងជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដ៕