ពិតជាឈឺចាប់ណាស់ លោកស្រី ប៉ែន រ៉ន ត្រូវបានខ្មែរក្រហមស ម្លា ប់ ទាំងអង្គុយយំអោបកូនតូចក្នុងដៃ នៅឯ…

0

រាជនីសំឡេងសារិកាមាស លោកស្រី ប៉ែន រ៉ន ត្រូវបានខ្មែរក្រហម ស ម្លា ប់ នៅឆ្នាំ១៩៧៥ នាវត្តទ្រព្យគរ ខេត្តតាកែវ គឺក្រោយបែកភ្នំពេញតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ ។ បើតាមសាក្សីរៀបរាប់លំអិតតាមរយះក្រុមព្រះសុរិយា ពីការ ស្លា ប់ របស់លោកស្រី ប៉ែនរ៉ន បានឲ្យដឹងថា លោកស្រីប៉ែនរ៉ន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្លា ប់ នៅតំបន់ត្រពាងសាប វត្តទ្រព្យគរ ខេត្តតាកែវ ។លោកពូ ដែលជាសាក្សី សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ បានបន្តទៀតថា តំបន់ត្រពាំងសាបនេះ គឺជាវាលពិឃាតធំ ហើយបើគិតពីការ ស្លា ប់ របស់មនុស្សធំៗវិញមានប្រហែលជា ១៦៣០០ នាក់ ហើយបើគិតទាំងការ ស្លា ប់ ទាំងមនុស្សធំនិងកូនក្មេងតូចៗ ប្រហែល៣ម៉ឺននាក់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តំបន់នេះក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ គឺសុទ្ធតែរណ្តៅកប់ខ្មោច ហើយនៅមានក្លិនស្អុយនៅឡើយទេ ។ចំពោះរណ្តៅកប់ខ្មោច គឺមានទទឹង ៤ម៉ែត្រ បណ្តោយ៨ម៉ែត្រ និងកំពស់១ម៉ែត្រ ហើយអ្នកដែលត្រូវបានគេ ស ម្លា ប់ នោះ មិនដឹងខ្លួនថា ស្លា ប់ នោះទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ប៉ែនរ៉ន ដែលគេដឹងថា ជារាជនីសំឡេងសារិកាមាស អង្គុយយំអោបកូនទាំងខ្លួនទទេ ត្រូវខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក្នុងពេលនោះតែម្តង ៕ ប្រភព និងរូបភាពដោយ ៖ ក្រុមព្រះសុរិយា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​