អ៊ុញនោះ! អ្នកជំ ងឺ កូវីដ១៩ រួមជាមួយមិត្តភក្តិមួយក្រុម បានទៅលេងខេត្តកំពត និងបានស្នាក់នៅ Bambo Resort ចន្លោះថ្ងៃទី…

0

តាមរយៈគណនេយ្យហ្វេសបុក របស់ “អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ១៩” បានឲ្យដឹងថា៖ អ្នកជំងឺ រួមជាមួយមិត្តភក្តិមួយក្រុម បានទៅលេង 🔴 ខេត្តកំពត និងបានស្នាក់នៅ Bambo Resort ។


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៦៧៨នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន៥៥៧នាក់ជាសះស្បើយ ក្នុងនោះផងដែរ អ្នកស្លាប់មាន​ដល់ទៅ១២នាក់ ដែលជាចំនួន​ដ៏ច្រើន​បំផុត​ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ៕