រឿងកាន់តែក្ដៅ ក្រោយ វា យ កូនស្រីយ៉ាង ទ ក់ សាច់ ម្ដាយ បញ្ចកា ថាឲ្យលោក អេដវីន ចំៗថា៖ ជាប្រុសគ្មានកិត្តិយស…

0

ជ ម្លោះ រវាងតារាប្រុស លោកអេដវីន និងអ្នកមេម៉ាយកូន២ អ្នកនាង Panhchaka ដែលជាអតីតប្រពន្ធថៅកែ LD បានកំពុងតែ ចោ ទ គ្នាទៅវិញទៅមក និងថែមទាំងប្រើ ហិ ង្សា ទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដោយ លោកអេដវីន បានបង្ហោះសារលក្ខណៈចោទអ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកា ថាមានអ្នកទីបី ដោយបង្ហោះថា៖ «កុំទុកចិត្តមេឃ កុំទុកម្តាយ កុំទុកចិត្តប្រពន្ធថាគ្មាន សា ហា យ កុំទុកចិត្តម្តាយថាគ្មាន បំ ណុ ល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​»

ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ចកា បានបង្ហាញសារមួយដោយបញ្ជាក់ថា លោក អេដវីន ធ្លាប់ទៅគេ ង ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ឈ្មោះ Anna Rose ហើយនារីរូបនោះថែមទាំង លួ ច ថតវីដេអូពេលលោក អេដវីន គេងលក់ថែមទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងនាមជាម្តាយ ឈឺ ចា ប់ ជួសកូនងផង ខឹងផង ម្តាយរបស់អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ញកា បានឆ្លើយតបទៅតារាប្រុស អេដវីន ថា៖ «ចុះក្រែងយើងចប់គ្នាហើយ គេធ្វើអីជាមួយអ្នកណាជារឿងរបស់គេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងមានជីវិតប៉ុន្មានបានមកវាយគេដូចសត្វយ៉ាងនេះ ? សុខសប្បាយណាស់ហ្ន៎ឯង ? យើងដឹងយប់ជ្រុលហើយ ចាំព្រឹកយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាឯងមានជីវិតច្រើនទុកសងគេមែនបានមកវាយគេ ឯងមានដែលមានម៉ារៀលមកចិញ្ចឹមកូនយើងដែរអត់ ? ​សួរខ្លួនឯងសិនមុននឹងតបខមមិនគេឯងបែបប្រុសគ្មានកិត្តិយស (ពួកឯក បែ ក គ្នាហើយ)» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕