ចំបុីខ្មៅ បានឲ្យដឹងថា អ្នកដែល វា យ ខ្លួនបាន ស្លា ប់ហើយ ក ម្ម ស្នងហើយ ចុងក្រោយសូម្បីតែមុខប្រពន្ធ កូន រក៏អ្នកមិនបានជួប

0

ជឿជាក់ថាបងប្អូនភាគច្រើន ប្រាកដជាបានដឹងគ្រប់ៗគ្នាហើយ រឿងរ៉ាវ យិន ហេង ឫ ចំបុីខ្មៅ ដែលបានជាប់ ព ន្ធ ធានាគារ ក្រោយពីបាន ជេរ ដៀ ល ប្រ មា ថ លើជាតិសាសន៏ខ្មែរកាលពីពេលកន្លងទៅ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីចេញពីពន្ធធានាគារ ចំបុីខ្មៅ បានកែប្រែច្រើន នឹងដូចកាលមុនទៀតឡើយ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ ស្រាប់តែ ចំបុីខ្មៅ បានបង្ហើបរឿគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ នៅពេលដែលខ្លួនជាប់ក្នុង ព ន្ធ ធានាគារ ត្រូវបានបុរសម្នាក់វាយធ្វើបាប ដោយបានប្រាប់ថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំជឿលើកម្ម អ្នកដែលវ៉ៃខ្ញុំក្នុង ព ន្ធ នាគារពេលនេះគាត់ទទួលបាន ក ម្ម ស្នងហើយខ្ញុំមិន បំ ពា ន អ្នកណា មុននោះទេ តែអ្នក បំ ពា នខ្ញុំ ចុងក្រោយសូម្បីតែមុខប្រពន្ធ កូន របស់អ្នកក៏អ្នកមិនបានជួបមុខលាគ្នាពេលចុងក្រោយផង ។ ខ្ញុំទទួលអហោសិកម្មឱ្យអ្នកគ្រប់យ៉ាង 🙏🏼🙏🏼🙏🏼៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
<>
 
<>
 
<>
 
<>
 
<>