តារាស្រីទាំង ៩ដួង ត្រូវបានគេដឹងថា មានខ្នងស្អាតទំនង សុិចសុីខ្លាំង ធ្វើឲ្យប្រុសឈ្លក់វង្វែង ពេលបានមើល

0

នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនខ្វះនោះទេ នូវតារាចម្រៀងនិងតារាសម្តែងស្រី ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតលេចធ្លោ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ បណ្តាអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធើណែតជាច្រើន ក៏បានធ្វើការជ្រើសរើសយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងជាពិសេស នូវតារាចម្រៀងនិងតារាសម្តែងស្រី ដែលខ្នងស៊ិចស៊ីទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ ដោយក្នុងនោះយើងឃើញថាមាន ដូចជាតារាចម្រៀងស្រី Jennie និង Lisa ក្រុម BLACKPINK ក៏ដូចជាតារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់ YoonA និង Suzy ក៏ដូចជាតារាស្រីល្បីៗមួយចំនួនផ្សេងទផ ដែលត្រូវបានមហាចនចាត់ទុកថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាតារាស្រីដែលមានមន្តខ្នងទាក់ទាញស៊ិចស៊ីបំផុត ជាពិសេសគឺរាល់ដែលពួកគេចូលរួមកម្មវិធី ឬក៏ស្លៀករ៉ូបវាលបញ្ចេញខ្នងម្តងៗ តែងធ្វើឲ្យមហាជនគាំទ្របើកភ្នែកធំៗ រំជួយចិត្តស្ទើរតែទ្រាំមិនបានថែមទៀតផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. តារាចម្រៀងស្រី Lisa ក្រុម BLACKPINK

២. តារាចម្រៀងស្រី Jennie ក្រុម BLACKPINK

៣. តារាចម្រៀងស្រី Yoona ក្រុម SNSD

៤. តារាចម្រៀងស្រី Suzy អតីតក្រុម Miss A

៥. តារាសម្តែងចិន Yang Mi

៦. តារាសម្តែងចិន Angela Baby

៧. តារាសម្តែងចិន Lui Yifei

៨. តារាសម្តែងចិន Dilraba

៩. តារាសម្តែងចិន Zhao Liying