មានអ្នកកាន់ជើងដែរ បុរសម្នាក់លេចមុខ រួចនិយាយត្រង់ៗលើកគ្រូជោគជ័យនូវចំនុចទាំងនេះ

0

ជុំវិញរឿងគ្រូជោគជ័យប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយ ដែលត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាត់ទុកថាជាជនទីបី ជាពិសេសត្រូវបានមហាជនមិនតិចទេ​ ធ្វើការរិះគន់ថាជាមនុស្សចង់បានទ្រព្យរបស់គេ ប៉ុន្តែដោយឡែកអី មានបុរសម្នាក់ផ្ទុយស្រឡះពីគេ ដោយរូបគាត់បានលើកឡើងថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«គាត់ ជាបុរសម្នាក់ ដែលតែងតែចែករំលែកចំណេះដឹង លើកទឹកចិត្ត ពាក្យល្អៗ អត្ថបទល្អៗ ដល់សង្គម… កន្លងមក ហើយគាត់មិនដែលនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សជោគជ័យ រឺគ្រូជោគជ័យដូចគេទេ គាត់ត្រឹមជាអ្នកចែករំលែកធម្មតា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីពេលនេះ គាត់បានជ្រុលខ្លួនជាប់ឈ្មោះក្នុងរឿងមិនល្អ! មនុស្សមួយចំនួនធំ ចង់ឱ្យគេគិតល្អមកមើលខ្លួន យោគយល់ និងអធ្យាស្រ័យមកលើខ្លួន …ពេលខ្លួនធ្វើអ្វីមួយនាំឱ្យមានកំហុស តែពេលឃើញគេធ្វើខុស ខ្លួនឯងចូលចិត្តជាន់គេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចូលចិត្តសើចចំអកគេទៅវិញ ហើយរឿងខ្លះមិនទាន់ដឹងសរ រឺខ្មៅផង ក៏អាចកាត់ក្ដីបានទៀត ចង្កៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនោះ សរ រឺក៏ខ្មៅគង់តែដឹងនៅថ្ងៃណាមួយ។ ការសម្រេចចិត្តវាយតម្លៃលើនរណាម្នាក់លឿនពេក របស់អ្នកក្នុងបណ្តាញសង្គម គឺបង្ហាញពីកំរិតយល់ ដឹងរបស់អ្នក»។រួចលោកបន្ថែមថា «ធ្វើគុណ ១០០ សំពៅ ទោសតូចមួយចូលទៅរលាយគុណអស់»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕