បើកបង្ហាញឱ្យដឹងពីតម្លៃឡានទាំង១៥គ្រឿងរបស់ Simon Cowell បើយកលក់វិញ ដេកចាយមួយជីវិត

0

Simon Cowell គឺជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលជោគជ័យ និងជាអ្នកបង្កើតបាន កម្មវិធីប្រលងសមត្ថភាព America’s Got Talent និងThe X Factor ដែលមានចាក់ផ្សាយ តាមទូរទស្សន៍ និងគេហទំព័រយូធូបជាដើម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ នេះជាមូលហេតុ ដែលធ្វើឲ្យស្ថាបនិករ និងជាគណកម្មការរូបនេះ អាចរកប្រាក់ចំណូលជាច្រើនលានដុល្លារ ទោះបីជារូបលោក មានវ័យចំណាស់បន្តិចមែន ប៉ុន្តែក៏ជាមនុស្សម្នាក់ ដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលតំលៃកប់ពពក មិនចាញ់ក្មេងៗប៉ុន្មានឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក ថ្ងៃនេះ សូមបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកមើល កំពូលរថយន្តដែលស្ថាបនិកររូបនេះ មានទាំងអស់ចំនួន១៥គ្រឿង គិតក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ ដោយរថយន្តនិមួយៗសុទ្ធតែ មានតម្លៃថ្លៃមហាសាល ទំនើបៗ និងសេរ៊ីថ្មីៗទាំងអស់ ស្ទើរតែអាចបើកឃ្លាំង សម្រាប់លក់រថយន្តធំមួយ បានទៅហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា រថយន្តម៉ាក Rolls Royce Phantom គឺជារថយន្តប្រភេទចុងក្រោយបង្អស់ដែល Simon Cowell បានទិញកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៩ផងដែរ៕ សូមចូលមើលរូបភាពនិង តម្លៃរថយន្តខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. Ferrari អុីតាលី 458 មានតម្លៃប្រមាណ ១៦៧,០០០ដុល្លារ

២.Ferrari កាលីហ្វ័រញ៉ា មានតម្លៃប្រមាណ ២០០,០០០ ដុល្លារ

៣. Ferrari F430 មានតម្លៃប្រមាណ ២៨២,០០០ ដុល្លារ

៤. Bentley Continetal មានតម្លៃប្រមាណ ២០០,០០០ ដុល្លារ

៥. Lamborghini Urus មានតម្លៃប្រមាណ ២៦៥,០០០ដុល្លារ

៦.1932 Ford Model B មានតម្លៃប្រមាណ ៦០០,០០០ ដុល្លារ

៧.Bentley Azure មានតម្លៃប្រមាណ ៣៦០,០០០ដុល្លារ

៨.Ac Cobra Mk 4 មានតម្លៃប្រមាណ ៩០០,០០០ដុល្លារ

៩.Rolls Royce Silver Cloudមានតម្លៃប្រមាណ ៥៩៥,០០០ដុល្លារ

១០.Mitsubishi Evo មានតម្លៃប្រមាណ១៥,០០០ដុល្លារ

១១.Rolls Royce Phantom មានតម្លៃប្រមាណ ៥០០,០០០ ដុល្លារ

១២.Lamborghini Gallardo Spyder មានតម្លៃប្រមាណ ២០៩,០០០ដុល្លារ

១៣.Jaguar Eagle Speedster មានតម្លៃប្រមាណ ៦០០,០០០ដុល្លារ

១៤. Bugatti Veyron មានតម្លៃប្រមាណ ១,៣០០,០០០ដុល្លារ

១៥.Jaguar XK 120 មានតម្លៃប្រមាណ ១៣៨,០០០ដុល្លារ