ទម្លាយតម្លៃប្រាក់ខែអ្នកមើលកូនៗ របស់តារាស្រី Margie អាចឱ្យយើងរស់បានយ៉ាងស្រួល មានលុយចាយធូរធារ

0

តារាស្រី Margie មិនត្រឹមតែជាតារាល្បី មានអ្នកគាំទ្រច្រើននោះទេ តែនាងក៏ជាតារាស្រីដែលរស់នៅក្នុងត្រកូលអភិជនមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភផងដែរ។ មកទល់ពេលនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងបានរៀបការជាមួយលោក Pok Mindset ដែលទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ កូនដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ សម្រាប់កូនៗរបស់តារាស្រីរូបនេះ នាងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ ដោយមិនបានមើលថែផ្ទាល់ដៃគ្រប់នោះទេ

តែនាងក៏បានចំណាយលុយរកអ្នកមើលថែកូនល្អៗ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការមើលថែក្មេង ឱ្យមកជួយមើលថែកូនផងដែរ។ សម្រាប់ថ្លៃអ្នកមើលថែកូនៗរបស់តារាស្រី Margie និង លោក Pok Mindset ទទួលបានប្រាក់ខែ ក្នុងមួយខែ ៨០០ ដុល្លារ និង នៅមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្តល់ឱ្យផ្សេងៗទៀត៕ កាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖